Waajjira carraa hojii uumuu oromiyaa

Biiroon Daldalaa fi misooma gabaa Oromiyaa gamaaggama raawwii hojii ji'a shanii Magaala sabbataatti gaggeessuu eegalee jira. Dhimmoonni ijoon gamaaggama kanaan ilaalamanis; Dhimmoota haaressa heeyyama daldalaa, dhiyeessii fi raabsa meeshaalee bu'uuraa, daldala seeraan alaa, Oomishaalee alergee fi dhimmoota rakkoo bulchiinsa gaarii irratti akka ... hojii irra jiru, haarawaa ijaaramaa jiru, hojii misoomaa yookiin tajaajila kennu yookiin hojii kan biroo irratti bobba'ee kallattiinis ta'e al kallattiin adeemsa hojii isaa keessatti naannoo yookiin fayyaa namaa irratti dhiibbaa geessisuu kan danda'u jechuu dha. Fudhattoota" jechuun naannoo Oromiyaa keessatti qaama mootummaa yookiin
2) Hawaasniifi hojii dhabdoonni naannichaa hojii intarpiraayzii maaykiroofi xixiqqaa irratti akka bobba'an, hojii mataa isaanii uummataniifi hojii dhabdummaa akka hir'isan, hojii hubannoo uumuu ni hojjata; 3) Misooma ariifachiisaa mirkaneessuufi hiyyummaa dhabamsiisuuf sochii taasifamu dhugoomsuuf akka deeggaru hojii dhabeeyyii naannicha Madda Walaabuu, Invastimantii Oromiyaa, Dhaabbata Bosonaa fi Bineensoota Bosona Oromiyaa, akkasumas miseensa manaajimantii dubartootaa Mana Maree Bakka Bu`oota Uummataa, fi Dura Teessuu Waldaa Dubartoota Oromiyaa ta`aniis hojjataniiru. Bara 2012 irraa eegalees miseensa Boordii Daayirektaroota Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa ta`uun tajaajilaa jiru.

Hotter than weather jokes

caffee oromiyaa,Caffee,CO. Gama biraatiin, fayyaan walqabatee dhiyeessiifi to’annoo Ambulaansii, meeshaalee wal’aansa hospitaalota haaraa ijaaramaniif guutuun hojii jalqabsiisuun walqabatee hojiin hojjetame akka ciminaatti kan ilaalame yommuu ta’u, haadholiin tajaajila dahumsaa mana yaalaatti argachuu qaban, ammallee gadaanaa ta’uu ibsuun hanqina jedhee dhimmoota adda baase keessaa isa ...
Abbaan Alangaa Walii galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi hojii yakka ittisuu bu’aa qabeessa taasisuuf tarsiimoo yakka ittisuu qopheessuun hojiin hojjetame hedduu ta’uu Abbaan Alangaa Waliigalaa FDRI obbo Birihaanuu Tsaggaayee dubbtaniiru. Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa deddeebii fi baasii hin barbaachifneef saaxilamuu tajaajilamaa/ maamilaa furuu fi tajaajila siya’ataa,hawwataa fi yeroo qusatu kennuuf tajaajiloota kanneen akka: Heeyyama ogummaa Ijaarsa walii gala haaraa kennuu Heeyyama ogummaa... hojii irra jiru, haarawaa ijaaramaa jiru, hojii misoomaa yookiin tajaajila kennu yookiin hojii kan biroo irratti bobba'ee kallattiinis ta'e al kallattiin adeemsa hojii isaa keessatti naannoo yookiin fayyaa namaa irratti dhiibbaa geessisuu kan danda'u jechuu dha. Fudhattoota" jechuun naannoo Oromiyaa keessatti qaama mootummaa yookiin

W/ra ODP Aanaa Saxxammaa,Gaattiraa,Jimmaa ,Oromiyaa. 2,624 likes · 33 talking about this. Nageenya,Misomaaf Dimokiraasii
Jan 31, 2020 · Welcome! Log into your account. your username. your password Waltajjiin marii qorannoo raawwii hojii baatii 6 seektaroota mootummaa naannoo Oromiyaa har'a galma walga'ii Waajjira Preezdaantiitti gamaaggamameera. Pireezdaanti Lammaan kallattii gamaaggamichaa kaa'aniin, bu'aan hojii keenyaas kan madaalamu fedhii ummata keenyaa guutunii fi miira ummanni itti ibsatuun ta'uu qaba jedhaniiru.

Suge knight son jacob

CAFFEE - (Onk. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira. CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira.
Obbo Indaalkaachoo Tafarii Itti Aanaa Hoogganaafi Itti Gaafatamaa Damee Wabii Midhaan Nyaataa Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa haasaa baniinsaa taasisaniin bara kana fayyadamummaa uummata keenyaa gama dinagdeedhaan mirkaneessuuf Paartiin Dimokiraatawaa Oromoo (PDO)n kutannoofi quuqama uummatummaa olaanaadhaan akka hojjetu yaa'ii seena qabeessa gaggeesserratti waadaa isaa haaromsee ... Baankiin Daashan sagantaa carraa hojii uumuu naannoo Oromiyaa “Ethiopian Talent Power Series” jedhamu ifoomse Hogganaan Biirichaa Obbo Xilaahuun Warquu ibsa addatti Gaazexaa Kallacha Oromiyaatiif ibsa har'a Biiroosaanitti kennaniin, tibba kana mariin sosochii carraa hojii uumuu sadarkaa naannotti tibba darbe tasifame hordofee sadarkaa Godinaalee, Magaalotaafi Aanaalee oromiyatti hanga sadarkaa gandooleetti geggeeffamaa jira jedhaniiru.